Contact

Disclaimer Index Hospitality Systems B.V. (NL):

Deze disclaimer is van toepassing op de gebruiker(s) van de website van Index Hospitality Systems B.V., gevestigd in Oisterwijk, gemeente Oisterwijk, (KvK-nummer: 16059423), hierna: “Index”.

 

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
 • de website: iedere webpagina en social mediakanaal van Index, dan wel elke ander (sociale media) kanaal door middel waarvan informatie door Index aan u wordt verstrekt en waarop (voor zover dit ziet op de door Index verschafte informatie) onderhavige disclaimer van toepassing is;
 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, communicatie met de chatbot, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt voor marketingdoeleinden;
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 1. Het onderstaande is van toepassing op de website van Index. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 2. Index spant zich er voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 3. Index verschaft de informatie op haar website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 4. Index is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen, dan wel het gebruik van websites van derden waar zij op haar website hyperlinks naartoe plaatst. Het gebruik van dergelijke links is op eigen risico.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.
 6. Index behoudt zich het recht voor om u de toegang te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken.
 7. Index behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op de website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Index of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
 8. Index behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

© Index Hospitality Systems

Disclaimer Index Hospitality Systems B.V. (EN)

This disclaimer is applicable to the use(s) of the Website of Index Hospitality Systems, located in Oisterwijk, municipality Oisterwijk, (KvK-number: 16059423), hereafter: “Index”.

 

 1. In this disclaimer the following definitions apply:
 • Website: Every website and social media channel of Index, or any other (social media) channel by means of which information is provided to you by Index and to which (insofar as this is included the information provided by Index) this disclaimer applies;
 • Use(s): including: loading, logging in, consulting, reading, viewing, listening, editing, filling in (forms), sending, (temporary) copying, storing, forwarding, distributing, making use of services, committing legal acts (e.g. buy, rent);
 • You: the natural or legal person, whether represented or not, who uses the website;
 • Content: including texts, images, hyperlinks, sound and/or video fragments and/or other objects;
 • Damage: direct or indirect damage of any nature whatsoever, including lost data and business, lost turnover, profit or other economic disadvantage.
 1. The following is applicable to the website. By using the website, you agree with this disclaimer.
 2. Index makes every effort to regularly update and/or supplement the content of the website. Despite this care and attention, the content may be incomplete and/or incorrect.
 3. Index provides the content of the web page in the state in which it actually is, without warranties or guarantees as to the soundness, fitness for a particular purpose of otherwise. The content is experimental and intended for private use.
 4. Index is not liable for damage that is or is likely to be caused and result from or is in any way related to the use of the web page, or the inability to consult the website, or the use of hyperlinks to websites of third parties on its website. The use of such links is at your own risk.
 5. Unauthorized or improper use of the website or its content may constitute an infringement of intellectual property rights, privacy regulation, publication and or communication in the broadest sense of the word. You are responsible for everything that you send from the website.
 6. Index reserves the right to deny you access to use the website and/or to make use of certain services which are offered on the website. In addition, Index can monitor access to the website.
 7. Index reserves all intellectual property rights and other rights with regard to all information provided on or via this website (including all texts, graphics and logos). It is not permitted to copy, download or in any way publish, distribute or reproduce information on this website without the prior written consent of Index or the rightful consent of the rightsholder. You may print and/or download information on this website for your own personal use.
 8. Index reserves the right to change the information provided on or via this website, including the text of this disclaimer, at any time without further notice. It is recommended to periodically check whether the information provided on or via this website, including the text of this disclaimer, has been changed.

© Index Hospitality Systems

Keep reading